Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Welkom in de Christelijke Gemeente ‘Gods Ware Liefde’, wij wensen u Gods zegen toe in onze dienst(en) en het contact met onze broeders en zusters in het geloof en medebezoekers. Hieronder leest u onze huisregels die gelden voor eenieder die onze terreinen en gebouwen betreedt.

Taalgebruik
Vloeken en/of grof taalgebruik is niet toegestaan in onze gebouwen c.q. de door ons gehuurde- en/of in gebruik genomen ruimten.

Roken, drugs, alcohol
Er mag niet worden gerookt -; en er mag geen drugs en geen alcoholische dranken worden meegenomen in onze gebouwen c.q. in de door ons gehuurde- en/of in gebruik genomen ruimten.  Er mag ook geen alcohol en/of drugs worden gebruikt op onze eigen,  gehuurde en/of in gebruik genomen terreinen.

Dieren
Dieren zijn niet toegestaan in onze gebouwen c.q. de door ons gehuurde- en/of in gebruik genomen ruimten. Ontheffing van deze regel kan worden verstrekt aan hulpbehoevenden die een gecertificeerde hulphond nodig hebben.

Geen fietsen
Het is huurders of derden niet toegestaan fietsen in de gebouwen te plaatsen.

Vluchtwegen
Bij de inrichting moet u er rekening mee houden dat alle vluchtwegen vrij moeten blijven.

Open vuur
Het gebruik van open vuur is niet toegestaan. Ook chemicaliën en oliën mogen niet worden gebruikt (geen rookmachines op oliebasis).

Kaarsen
Het gebruik van kaarsen wordt altijd geregeld via de daarvoor verantwoordelijke ouderling (werkgroep facilitair). Er is met de brandweer afgestemd wat wel en niet mag.

Kinderen
Het is de verantwoordelijkheid van ouders en/of verzorgers om hun kinderen c.q. de aan hen toevertrouwde kinderen te begeleiden naar een toiletbezoek, op hen te letten en hen rustig en netjes te laten gedragen in het gebouw c.q. de in gebruik genomen ruimten, de buitenruimte en de openbare ruimte.

Toiletbezoek
Indien u de toilet bezoekt bent u zelf verantwoordelijk om deze tijdens uw bezoek netjes te houden en na uw bezoek netjes achter te laten.  Diegene die na u het toilet bezoekt zal u daarvoor dankbaar zijn evenals ons facilitair team.

 Algemeen gedrag
Onbehoorlijk gedrag, zoals (seksuele) intimiteiten, intimidatie, geweld, diefstal, opzettelijke vernieling en dergelijke, wordt niet getolereerd en leidt tot directe verwijdering uit ons gebouw en aangifte bij de politie.

 

Algemene Huisregels voor gebruik, huur en verhuur

De Raad van Ouderlingen kan besluiten om terreinen, gebouwen c.q. ruimten die in eigendom zijn van – of gehuurd zijn door Christelijke Gemeente ‘Gods Ware Liefde’ te verhuren of onder te verhuren, tenzij door verhuurder of plaatselijke verordening anders is bepaald. Onderstaande huisregels hebben betrekking op het algemeen gebruik en de verhuur van deze terreinen en gebouwen c.q. ruimten.

Opbouw en inrichting
De opbouw en inrichting van de ruimte(n) dient altijd te gebeuren in overleg met de daarvoor verantwoordelijke ouderling (werkgroep facilitair).

Versiering brandwerend
Alle in de kerk gebruikte versiering moet van brandwerend materiaal zijn of brandwerend gemaakt zijn.

Geen spijkers, punaises of plakband
Spijkeren en boren en het gebruik van punaises in hout en steen is nooit toegestaan. Het pleisterwerk, stucwerk, de houtimitaties en waslagen zijn erg kwetsbaar. Er mag hierop dus ook geen plakband worden aangebracht. Ook nooit iets bevestigen aan de lampen, hekwerken of railings. Overleg met de daarvoor verantwoordelijke ouderling (werkgroep facilitair) over mogelijke oplossingen of incidentele ontheffing van deze regel.

Voorzichtig met pleisterwerk
Laat nooit zaken tegen pleisterwerk leunen. De muren zijn erg kwetsbaar, het pleisterwerk brokkelt snel af.

 Voorzichtig met de vloeren
Rij niet met steekkarretjes zonder bescherming over de vloeren. Wees zorgvuldig en voorzichtig met alle vloeren. Beschadigingen komen voor rekening van de veroorzaker.

Zuren
In verband met de bescherming van onze vloeren is het gebruik van zuren (bijvoorbeeld van citroenen) in de gebouwen c.q. ruimten niet toegestaan. Uitzondering hierop kunnen zijn de sanitaire ruimten als keuken, toiletten en eventuele doucheruimten. In die gevallen beslissen de daarvoor verantwoordelijke ouderlingen (werkgroep facilitair, werkgroep catering).

Verantwoordelijkheid voor derden
Diegenen die derden (bijvoorbeeld leveranciers, standhouders) toelaten in de kerk, dienen ervoor te zorgen dat deze derden op de hoogte zijn van de huisregels. Diegenen zijn  (mede)verantwoordelijk wanneer deze derden deze huisregels niet nakomen. Bedrijven krijgen toegang op afspraak van de daarvoor verantwoordelijke ouderling. (bepaalde werkgroep afhankelijk van doel van bezoek)

Materiaal direct meenemen
Direct na afloop van de dienst of gedane werkzaamheden dient al het ingebrachte materiaal meegenomen of opgeruimd te worden.

Schoonmaak en afvoer afval
De ruimte wordt schoon en opgeruimd ter beschikking gesteld. De gebruiker c.q. huurder dient de ruimte ook weer in deze staat achter te laten. De gebruiker c.q. huurder dient tijdens activiteiten zelf zorg te dragen voor het schoonhouden van de ruimte. Het schoonmaken van de toiletten is bij de huurprijs inbegrepen. Na afloop van activiteiten, bijvoorbeeld een diner, moet er direct worden schoongemaakt. De gebruiker c.q. huurder dient zelf te zorgen voor de afvoer van het afval. Tegen betaling kunnen wij dit voor u doen. Wij gaan er vanuit dat de gebruikte c.q. gehuurde ruimtes veegschoon, vetvrij en in goede staat worden opgeleverd na een evenement. Voor schoonmaakwerkzaamheden die wij moeten uitvoeren, hetzij op verzoek, hetzij omdat de ruimte niet voldoende schoon is achtergelaten, berekenen wij de onderstaande tarieven:
–          als wij een professioneel bedrijf moeten inschakelen voor schoonmaak- en/of herstelwerkzaamheden, wordt dat met u verrekend op basis van facturatie vooraf de uitvoering van deze werkzaamheden;
–          afval afvoeren volgens gemeentetarief vermeerderd met vervoerskosten en manuren ad. € 65,- per uur.

Reclame
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de daarvoor verantwoordelijke ouderling enige vorm van reclame te verspreiden en/of aan te brengen op de terreinen van de kerk, aan de buitenkant van de kerk of in het gebouw en/of in gebruik genomen ruimten.

Verwarming
Gebruik van verwarming in de nevenruimtes mag alleen na toestemming van de daarvoor verantwoordelijke ouderling. De hoofdverwarming wordt uitsluitend bediend door de daarvoor verantwoordelijke ouderling.

Borgstelling en verzekering
Voor feesten en risicovolle partijen wordt per ruimte een borg gevraagd. Van huurders wordt verwacht dat ze vooraf aan de huur aantonen dat zij adequaat verzekerd zijn.

Niet-gehuurde ruimtes
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de daarvoor verantwoordelijke ouderling niet-gehuurde terreinen, gebouwen c.q. ruimtes te betreden, noch anderen toe te laten.

ONGEVALLEN/BRAND
Op de terreinen en in de gebouwen en/of ruimten van de gemeente c.q. die de gemeente huurt zijn op duidelijk aangegeven plaatsen EHBO- en goedgekeurde brandblusmiddelen bereikbaar en te gebruiken in geval van nood.  Vluchtwegen zijn duidelijk in de gebouwen aangegeven. In geval van calamiteiten is elke volwassen aanwezige zelf verantwoordelijk om de noodzakelijke hulpdiensten op te roepen en/of een van de ouderlingen en/of diakenen in te lichten en te verzoeken de noodzakelijke hulpdienst(en) op te roepen.  Bij misbruik van het oproepen van hulpdiensten zijn de daaruit voortvloeiende consequenties voor diegene die de oproep heeft gedaan.

 Ad-Hoc
In niet beschreven situaties en/of omstandigheden is het aan de Raad van Ouderlingen om ad-hoc een besluit te nemen tijdens een spoedoverleg. Dat overleg kan telefonisch, libateraal of in een vergadering.

 

Eenieder die de terreinen, gebouwen en/of ruimten betreedt die de gemeente in bezit, in huur en/of in gebruik heeft en/of geeft is akkoord gegaan met alle bovenstaande huisregels.

 

 

© 2024

Thema door Anders Norén