Geloofsbelijdenis

Geloofsbelijdenis
In deze geloofsbelijdenis geven wij als Christelijke Gemeente ‘Gods Ware Liefde’ aan waar wij voor staan oftewel wat wij geloven dat God van ons vraagt in het navolgen van onze Heere Jezus Christus.

Wij geloven:

 • in één Drie-Enige-God bestaande uit de Personen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
 • in de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde, onze Hemelse Vader.
 • in Jezus Christus als Gods Zoon, Die als Mens is geboren en voor ons aan het kruis is gestorven.
 • in de Heilige Geest als Inspirator van de Bijbel, Die werkt in ons hart en aan onze geest en Die ons bewust maakt van zonde en bewerkt dat wij getuigen van ons geloof en dat wij ons dienstbaar opstellen.
 • dat alleen de Bijbel het geschreven woord van God is en daardoor gezag heeft inzake geloofskwesties en het dagelijks leven.
 • dat de Tien Geboden voorschriften zijn van God voor ons leven.
 • dat God de zevende dag van de week, de sabbat -de zaterdag-, als rustdag heeft afgezonderd. Deze dag dient nog steeds gevierd te worden. De gemeente komt dan tezamen voor de eredienst.
 • dat de mens werd geschapen naar het beeld van God.
 • dat de overtreding van Gods wet een kloof heeft gemaakt tussen de mens en God. Om die kloof te overbruggen moeten wij ons ervan bewust zijn, dat wij zondigen tegen Gods regels en dat wij de hulp van Jezus Christus nodig hebben. Jezus Christus heeft als Mens geleefd zonder Gods wet te overtreden.
 • dat Jezus Christus door onze schuld op Zich te nemen is gestorven aan het kruis.
 • dat Jezus Christus op de derde dag na Zijn dood als Eersteling is opgestaan uit de dood. God schenkt ons uit liefde de mogelijkheid het ultieme Offer van Jezus Christus aan te nemen; als wij Dit aanvaarden is dat genade van God.
 • dat slechts door aanvaarding van het offer van Jezus Christus (=bekering) het eeuwige leven voor ons is weggelegd.
 • dat de gemeente van Christus, bestaat uit gelovigen die door de werking van de Heilige Geest tot geloof zijn gekomen en vergeving van hun zonden door God hebben ontvangen.
 • dat als een jongere of volwassene tot geloof is gekomen, hij dit in de doop in de Naam van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest getuigt. De doop geschiedt door onderdompeling in water.
 • dat door de viering van het Heilig Avondmaal het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus herdacht wordt. Wij vieren voorafgaand de voetwassing, om elkaar nederigheid en dienstbaarheid te betuigen in navolging van onze Heere Jezus Christus.
 • dat zodra Jezus Christus terugkomt naar de aarde, God alle levenden en doden zal oordelen. De zondaars worden veroordeeld tot eeuwige pijn in de hel; de kinderen van God ontvangen eeuwig leven in de nabijheid van God, eerst in de hemel en later op de nieuwe aarde.

Amen

Opwekking 582 – Jezus, alles geef ik U


© 2024

Thema door Anders Norén